Menu

Kategórie

Vyhľadávam

Produkty

Vyhľadávam
Kategórie produktov
Ložiská Ložiská
Hydraulika Hydraulika
Spojovací materiál Spojovací materiál

Ochrana osobných údajov GDPR

Spoločnosť ARKOV, spol. s.r.o., ako správca osobných údajov, Vás v súlade s GDPR informuje o rozsahu a účele spracovania osobných údajov fyzických osôb v rámci nášho obchodného jednania.

V zmysle článkov 13 a 14 Všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len GDPR) Vás INFORMUJEME, že spoločnosť ARKOV, spol. s r.o., IČO: 47472316, so sídlom Sečská 861, 538 21 Slatiňany, ako správca osobných údajov, SPRACOVÁVA OSOBNÉ ÚDAJE, tj.osobné údaje fyzických osôb, údaje obchodných partnerov (zákazníci alebo dodávatelia) alebo tých, ktorí za jej obchodných partnerov jednajú (zamestnanci, členovia štatutárnych a iných orgánov).
 
Osobné údaje môžu byť v rozsahu: meno, priezvisko, titul, pracovná pozícia, miesto podnikania, adresa bydliska, IČO, DIČ, číslo bankového účtu, telefónne číslo, emailová adresa, ID poštovej dátovej schránky, adresa miesta plnenia, podpis. Osobné údaje získavame od subjektov údajov alebo z verejných zdrojov.
 
Právnym základom spracovania osobných údajov je podľa článku 6 ods. 1 písm. b) a f) GDPR: (i) nevyhnutnosť na splnenie zmluvy a (ii) nevyhnutnosť na účely oprávnených záujmov správcu.

Účely spracovania sú najmä: rokovania o zmluvnom vzťahu, plnenie povinností zo zmluvného vzťahu, evidencia a aktualizácia zmlúv a uchovávanie v systéme správcu, uplatňovanie nárokov a pohľadávok zo zmluvného vzťahu, vykonávanie marketingových činností (výlučne priamy marketing) ohľadom služieb a produktov správcu, sledovanie spokojnosti obchodných partnerov a subjektu údajov, zisťovanie kvality služieb, zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, ako aj účely identifikácie subjektu údajov a komunikácie.

 
Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané inému správcovi, pokiaľ to nebude nevyhnutné pre plnenie nášho zmluvného vzťahu, napr. odovzdanie údajov subjektov zaisťujúcich prepravu, colnú deklaráciu, poistenie a pod. Môžu byť taktiež odovzdané na základe zákonných povinností orgánom verejnej moci. Osobné údaje nebudú odovzdávané do tretích krajín.
 
Osobné údaje môžu byť pre nás spracované spracovateľom na základe zvláštneho zmluvného vzťahu. Osobné údaje budú uchovávané ako dokument v listinnej podobe, popr. ako dokument v elektronickej podobe, a v databáze v elektronickom systéme správcu.
 
Ohľadne Vašich osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania nášho zmluvného vzťahu + 10 rokov. V prípade, že k uzavretiu zmluvného vzťahu nedôjde, je doba uloženia Vašich osobných údajov 24 mesiacov od ich poskytnutia alebo získania.
 
Subjekt údajov má právo na prístup k svojim údajom za účelom kontroly a získania ich kópie. Má právo na opravu svojich osobných údajov, obmedzenie spracovania, uplatnenie námietky, výmaz po skončení spracovania. Má právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov), ak by nakladanie s osobnými údajmi bolo v rozpore s právnymi predpismi. Kontaktné údaje správcu ohľadom osobných údajov sú: Ing. Petr Šnek , tel. 776 772 446.

SpinnerČekejte
Táto webová stránka používa cookies
Aby sme Vám dopriali čo najlepšie používanie nášho webu, ukladáme do Vášho prehliadača malé súbory - cookies. Tie slúžia na to, aby sa Vám s webom dobre pracovalo, aby sme mohli vyhodnocovať jeho návštevnosť a prípadne Vám uľahčili návrat k nám pomocou presne cielenej reklamy. Podľa zákona niektoré typy cookies môžeme ukladať iba s Vašim súhlasom.