Menu

Kategórie

Vyhľadávam

Produkty

Vyhľadávam
Kategórie produktov
Ložiská Ložiská
Hydraulika Hydraulika
Spojovací materiál Spojovací materiál

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
 

Obchodnej spoločnosti ARKOV, spol. s r.o., so sídlom Sečská 861, 538 21 Slatiňany, IČO: 47472316 , zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 3094, DIČ: CZ47472316, platca DPH.
Týmito obchodnými podmienkami sa riadi, priamy predaj uskutočnený na adrese ARKOV, spol. s r.o., Sečská 861, 538 21 Slatiňany, jeho pobočkách a predajniach, predaj uskutočnený na základe telefonickej objednávky, predaj uskutočnený cez e-mail, webové rozhranie a predaj tovaru z internetového obchodu spoločnosti umiestneného na internetovej adrese spoločnosti www.arkov.sk.
 
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
 
1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti   
ARKOV, spol. s r.o., so sídlom Sečská 961, 538 21 Slatiňany, IČO: 47472316 , zápis v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 3094, DIČ: CZ47472316 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou. či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom priameho predaja uskutočneného na adrese ARKOV, spol. s r.o., Sečská 861, 538 21 Slatiňany, jeho pobočkách a predajniach, predaj uskutočnený na základe telefonickej objednávky, predaj uskutočnený cez e-mail, webové rozhranie a predaj tovaru z internetového obchodu spoločnosti umiestneného na internetovej adrese spoločnosti www.arkov.sk.
1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho uvedené v bode 1.1. vyššie a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú v plnom rozsahu iba na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom. Kupujúci spotrebiteľ (ďalej spotrebiteľ) je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak rokuje. Podnikateľom je osoba vymedzená najmä v § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Pokiaľ je kupujúcim podnikateľ, riadi sa zmluvný vzťah platnými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom. Týmito obchodnými podmienkami potom s výnimkou (vylučujú sa) ich ustanovení, premietajúcich práva a povinnosti podľa zákonnej úpravy záväzkov zo zmlúv uzatváraných so spotrebiteľom (a dištančných zmlúv), najmä článku 5. (odstúpenie od kúpnej zmluvy spotrebiteľom).                  
1.3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má tak možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
1.6. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
 
2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
 
2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. Najmä je kupujúci povinný odlíšiť, či tovar objednáva ako podnikateľ uvedením svojho identifikačného čísla.
2.3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.
2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
 
3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
 
3.1. Kúpna zmluva môže byť uzavretá pri priamom predaji uskutočnenom na adrese
ARKOV, spol. s r.o., Sečská 861, 538 21 Slatiňany, jeho pobočkách a predajniach, pri predaji uskutočnenom na základe telefonickej objednávky, pri predaji uskutočnenom cez e-mail, webové rozhranie a pri predaji tovaru z internetového obchodu spoločnosti umiestneného na internetovej adrese spoločnosti www.arkov.sk.

Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov (len pre internetový obchod). Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetka prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.
3.3. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu), spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
3.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať Objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). Vyššie uvedené automatické zaslanie oznámenia o prijatí objednávky sa nepovažuje za záväznú akceptáciu objednávky predávajúcim.
3.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
3.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
3.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).
3.8. Kupujúci berie na vedomie, že v objednávke ním zaslanej predávajúcemu nemožno meniť a rozširovať predávajúcim zverejnenú ponuku tovaru, ceny, podmienky jeho dodania a kúpna zmluva nemôže vzniknúť postupom podľa § 1740 odst.2 Občianskeho zákonníka.
3.9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
3.10. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 
4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
 
4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
- v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese ARKOV, spol. s r.o. Sečská 861, 538 21 Slatiňany, jeho pobočkách a predajniach,
- vhotovosti, na dobierku osobným odberom v mieste určenom kupujúcim v objednávke,
- platbou na účet v banke, platbou pomocou platobnej karty.
4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
4.3. V prípade platby v hotovosti, kartou alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.
4.4. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.5), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
4.5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
4.6. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
4.7. Na všetok dodávaný tovar sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva a tovar zostáva až do úplného zaplatenia ceny vrátane všetkých prípadných súvisiacich platieb (napr. príslušenstvo) ako aj zúčtovania prípadného zostatku na bežnom účte vlastníctvom predávajúceho.       
 
5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY UZAVRETEJ CEZ INTERNETOVÝ OBCHOD KUPUJÚCIM SPOTREBITEĽOM
 
5.1. Kupujúci spotrebiteľ (ďalej kupujúci) berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorá bola upravená podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorá podlieha rýchlej skaze, ako i tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.
5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený vrátane 5.1. obchodných podmienok či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť (napr. § 2110 Občianskeho zákonníka), má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatie tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať na adresu predávajúceho ARKOV, spol. s r.o., Sečská 961, 538 21 Slatiňanov a to aj v elektronickej podobe.  
5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2. obchodných podmienok sa kúpna zmluva odpočiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2. obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady, resp. ak nebude iný spôsob - s ohľadom na v kupnej zmluve zvolený spôsob dodania tovaru a úhrady kúpnej ceny - objektívne možný (napr. pri platbe na dobierku nutné pre vrátenie kúpnej ceny uviesť účet kupujúceho, pokiaľ nebude kúpna cena vrátená na prevádzke predávajúceho vhotovosti). Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu už odoslal.
5.5. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutý. Nárok na úhradu vzniknutej škody na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
5.6. V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade, ak došlo k úhrade kúpnej ceny kupujúcim, vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to podľa dohody v hotovosti na prevádzke predávajúceho alebo bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.
 
6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU
 
6.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu, je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky či jej poškodení nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala vyššie uvedené podmienky a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.
6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.
 
7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA
 
7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia (ďalej tiež zodpovednosť za vady tovaru) sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami §1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č.634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).
 7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
 a)   má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
 b)   sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,  
 c)  je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,
 d)  tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
7.3. Práva zodpovednosti za vady tovaru je kupujúci oprávnený uplatniť v dobe 12 (pokiaľ nie je spotrebiteľ) respektíve 24 mesiacov (ak je spotrebiteľ) od prevzatia tovaru. Kupujúci tovar podľa možnosti prezrie čo najskôr po jeho prevzatí v súlade s § 2104 občianskeho zákonníka a presvedčí sa o jeho vlastnostiach a množstve.
Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa podľa zákona za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí (opak preukazuje predávajúci). Kupujúci je zo zákona povinný oznámiť vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, pri skrytej vade bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť.
7.4. Práva z chybného plnenia kupujúcemu nepatria, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil, najmä tým, že tovar bol inštalovaný alebo používaný v rozpore s návodom na použitie alebo ak vznikla závada alebo poškodenie preukázateľne nesprávnym používaním, tovar bol mechanicky poškodený (napr. v prípade nedovolených zásahov do výrobku), vada bola spôsobená neodborným alebo nešetrným či nadmerným zaobchádzaním alebo tým, že tovar bol používaný na iný než obvyklý alebo výrobcom stanovený účel, došlo k jeho poškodeniu živlami (napr. voda, oheň či blesk a pod.) či treťou osobou, došlo k poškodeniu tovaru pri preprave (táto reklamácia sa rieši priamo s dopravcom). Ďalej sa zodpovednosť predávajúceho v rozsahu uvedenom vyššie nevzťahuje na prípady, keď má kupujúcim uvádzaná vada charakter opotrebenia, ktoré je spôsobené obvyklým užívaním výrobku, alebo ak to vyplýva z povahy výrobku,
7.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho:
- poštou na adrese: ARKOV, spol. s r.o., Sečská 861, 538 21 Slatiňany, alebo            
- osobne na adrese: ARKOV, spol. s r.o. Sečská 861, 538 21 Slatiňanov, jeho pobočkách a predajniach.                                                                                            
Kupujúci má zákonné právo podľa zákona č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa uplatniť práva z chybného plnenia tiež v sídle predávajúceho uvedenom v bode 1.1. obchodných podmienok.                                                    
7.6. Kupujúci je pri podávaní reklamácie povinný doložiť:
- doklad o predaji tovaru (daňový doklad - faktúra, doklad o prevzatí tovaru),
- záručný list výrobcu, ak bol s tovarom dodaný,
- reklamovaný tovar so všetkým príslušenstvom,
- popis poruchy.
7.7. V prevádzke firmy je kupujúcemu vyhotovený doklad o prijatí tovaru do reklamácie. V prípade zaslania tovaru poštou (iným dopravcom) je vystavené potvrdenie o prevzatí emailom.   
7.8. Reklamácia vrátane odstránenia vady bude predávajúcim vybavená bez zbytočného odkladu, najdlhšie do 30 kalendárnych dní, pokiaľ sa strany nedohodnú na dlhšej lehote. Táto lehota začína plynúť dňom uplatnenia reklamácie podľa bodu 7.5. vyššie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.   
7.9. Pokiaľ je reklamujúcim spotrebiteľ, splní taktiež predávajúci svoje povinnosti podľa zákona 634/1992 o ochrane spotrebiteľa, najmä jeho § 19. Najmä vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Ďalej vydá spotrebiteľovi pomocou e-mailu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania. Pre prípad zamietnutej reklamácie spotrebiteľovi vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia
7.10. Ak nemá tovar vlastnosti podľa bodu 7.2. vyššie a sú splnené ďalšie vyššie uvedené podmienky oprávnenosti reklamácie, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť. Ak spotrebiteľ neodstúpi od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by navrhované zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.
7.11. Pri uplatnení práv z chybného plnenia podnikateľom platí všeobecná zákonná úprava práva z chybného plnenia podľa Občianskeho zákonníka s tým, že tovar bude kupujúcim prednostne bezplatne opravený. Pokiaľ sa jedná o neodstrániteľnú závadu bude tovar vymenený za nový.
7.12 Pri výmene tovaru za nový beží nová doba zodpovednosti za vady tovaru. Táto doba sa tiež predlžuje pri vybavení reklamácie opravou o dobu, počas ktorej nemohol kupujúci tovar po dobu od uplatnenia do vybavenia reklamácie užívať.  
 
8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
 
8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
8.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.
8.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať iba v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.
8.4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.
8.5. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1, pís. e) Občianskeho zákonníka.
8.6. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy e-mail: reklamace@arkov.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
8.7. Záväzkový vzťah sa riadi výlučne českým právom. Použitie práv iných krajín o kúpnej zmluve je výslovne vylúčené. Zmluvné strany týmto dojednávajú právomoc a príslušnosť českých súdov.
8.8. Na rozhodnutie všetkých sporov vzniknutých z týchto všeobecných obchodných podmienok, ako aj zo zmlúv vzniknutých na ich základe je miestne príslušný výlučne ten vecne príslušný súd, v obvode ktorého sa nachádza naše súčasné sídlo.
8.9. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
8.10.  Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a náväzne zápisu v Obchodnom registri. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.  
 
9. POSTÚPENIE POHĽADÁVOK (len podnikateľ)
 
9.1. V prípade dodávok tovaru, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva, sa odberateľ zaväzuje postúpiť nám na našu žiadosť za účelom zaistenia splnenia svojich záväzkov až do úplného zaplatenia našich pohľadávok svojej pohľadávky za tretími osobami, pokiaľ vznikli odcudzením či spracovaním nášho tovaru.
9.2. Odberateľ sa zaväzuje náš tovar v súlade so zásadami starostlivosti riadneho hospodára poistiť a akékoľvek nároky voči poisťovni nám na našu žiadosť postúpiť.
9.3. Pohľadávky voči nám nesmú byť bez nášho výslovného písomného súhlasu postúpené a/alebo zastavené. V prípade porušenia tohto ustanovenia nám prislúcha právo na paušalizovanú náhradu škody (zmluvnú pokutu) vo výške 150 % kúpnej ceny.
9.4. Zadržiavacie právo a započítanie akýchkoľvek nárokov, ktoré voči nám má odberateľ, je vylúčené, ibaže by nami určitá pohľadávka nebola nijako popieraná alebo by bola právoplatne zistená. V prípade sporných vzájomných nárokov neprislúcha odberateľovi žiadne zadržiavacie právo.
 
10. VYŠŠIA MOC
 
10.1. Prípady vyššej moci nás oprávňujú odložiť vykonanie dodávky o dobu trvania takej prekážky a o primeranú dobu potrebnú na obnovenie výroby a ďalej k úplnému či čiastočnému odstúpeniu od zmluvy v závislosti od následkov prípadov vyššej moci. Ak sa oneskorí dodávka na základe pôsobenia vyššej moci o viac ako tri mesiace, je kupujúci oprávnený odstúpiť od tej časti záväzku, ktorá je týmto dotknutá.
10.2. Za prípady vyššej moci sa považujú bez toho, aby sa jednalo o úplný zoznam, všetky vplyvy, najmä prírodných síl, ktorých predchádzanie či odvrátenie je mimo sféry nášho vplyvu, ako napríklad zemetrasenie, zásah blesku, mráz, konfiškácia, sabotáž, požiar, štrajk a nedostatok surovín.
 
11. ZMENA ADRESY. AUTORSKÉ PRÁVO
 
11.1. Odberateľ sa zaväzuje oznamovať nám zmeny svojej obchodnej adresy, pokiaľ nebude predmetný záväzkový vzťah obojstranne úplne splnený. Ak odoprie odberateľ prevzatie zásielky, predpokladá sa, že zásielka bola doručená dňom, keď odberateľ jej prevzatie odoprel. Ak bude zásielka určená odberateľovi uložená u osoby, ktorá bola poverená jej doručením, má sa zato, že zásielka bola doručená tretí (3.) deň po jej uložení.
11.2. Prípadné vzory alebo nákresy (vyobrazenia) a materiály obdobného druhu zostávajú naďalej naším vlastníctvom. Odberateľ nezískava žiadne právo také veci akokoľvek užívať pri svojom podnikaní či ich akokoľvek využívať alebo zhodnocovať, hoci v akejkoľvek pozmenenej podobe.

12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
12.1. Predávajúci prehlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje sú dôverné, budú použité iba na uskutočnenie plnenia zmluvy s kupujúcim. Žiadne z poskytnutých osobných údajov, ktoré kupujúci predávajúcemu poskytne pre vznik obchodného vzťahu, nebudú vedome žiadnym spôsobom inak zverejnené a poskytnuté tretej osobe.
12.2. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie životne dôležitých záujmov subjektov údajov, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Všetky osobné údaje kupujúceho, sú poskytnuté dobrovoľne na základe slobodného rozhodnutia a sú poskytnuté predávajúcemu za účelom splnenia objednávky.
Ide o tieto údaje:  
meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska kupujúceho poprípade adresa sídla ak je kupujúcim podnikateľ, dátum narodenia, poprípade IČO ak je kupujúcim podnikateľ, telefónne číslo, emailová adresa, číslo účtu, podpis alebo biometrický podpis.
12.3. Predávajúci zhromažďuje, spracováva a uchováva tieto údaje v súlade s obchodným vzťahom vznikajúcim na základe týchto zmluvných podmienok vrátane vybavenia reklamácie, a v súlade s Nariadením Európskej únie a Rady 2016/679 o ochrane osobných údajov, a v súlade s platnými zákonmi Českej republiky v platnom a účinnom znení.
 12.4. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby písomného odvolania súhlasu so spracovaním údajov subjektu údajov. Predávajúci vymaže údaje subjektu údajov, ktorý o to požiadal až po uplynutí lehôt stanovených zákonom a upravujúcich obchodné vzťahy. Odvolanie súhlasu kupujúceho o spracovaní jeho osobných údajov, musí kupujúci zaslať písomne na adresu ARKOV, spol. s r.o., Sečská 861, Slatiňany, PSČ 538 21. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická. Odvolanie musí byť zaslané na emailovú adresu uvedenú pri vzniku obchodného vzťahu.
12.5. Podmienky spracovania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov, s ktorých spracovávaním Kupujúci týmto vyslovuje súhlas, sú stanovené v bode 12.2. týchto obchodných podmienok.
12.6. V rámci reklamačného konania sú použité údaje, ku ktorým dal kupujúci súhlas podľa bodu 12.2. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávané a v súlade s Nariadením Európskej únie a Rady 2016/679 v účinnom znení.
12.7. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie závadného stavu.
12.8. Pokiaľ dôjde k naplneniu a realizácii bodu 9., týchto obchodných podmienok, poskytne postupiteľ (predávajúci) postupníkovi len údaje, nutné na vykonanie tohto právneho úkonu a výhradne údaje s ktorými dal kupujúci pri vzniku zmluvného vzťahu súhlas.
12.9. ARKOV, spol. s r.o. si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku Kupujúceho vytváranú z blokovanej IP adresy, v prípade že je táto IP adresa na tzv. blackliste.
12.10. ARKOV, spol. s r.o. si vyhradzuje právo využívať anonymizované dáta o aktivite užívateľov webových aplikáciách na zlepšovanie svojich služieb.

13. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies
 
13.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
13.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
 
14. DORUČOVANIE
 
Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu môže byť doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo adresu uvedenú kupujúcim v jeho objednávke.

15. HEUREKA - OVERENÉ ZÁKAZNÍKMI

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
15.1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
15.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
15.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 
15.4. Kontaktné údaje predávajúceho:                   
ARKOV, spol. s r.o.
Sečská 861
538 21 Slatiňany                                                                                                                                                                                                                         
 
Tieto obchodné podmienky obchodnej spoločnosti ARKOV, spol. s r.o. nadobúdajú účinnosť 25.5.2018.
 

Vzorový formulár o odstúpení od kúpnej zmluvy spotrebiteľom
 
Predávajúci - adresát
ARKOV, spol. s.r.o., so sídlom Sečská 861, 538 21 Slatiňany,
IČO: 47472316, DIČ: CZ47472316 
zápis v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 3094,
 
Adresa predávajúceho na zaslanie odstúpenia:
 
Písemne: ARKOV, spol. s r.o., Sečská 861 ,538 21 Slatiňany  
Elektronicky: arkov@arkov.cz 
 
Oznamujem/oznamujeme, že týmto odstupujem/odstupujeme od zmluvy o nákupe tohto tovaru:
 
Číslo objednávky: 
 
Dátum objednania: 
 
Dátum obdržania: 
 
Položky objednávky:
 
Číslo účtu (pre prípad, že nebude vrátenie kúpnej ceny realizované hotovostne):
 
Meno a priezvisko spotrebiteľa:
 
Adresa: 
 
Telefónny kontakt:
 
Dátum:    
 
                                                                              ……………………………………… 


                                                                                                          Podpis  

SpinnerČekejte
Táto webová stránka používa cookies
Aby sme Vám dopriali čo najlepšie používanie nášho webu, ukladáme do Vášho prehliadača malé súbory - cookies. Tie slúžia na to, aby sa Vám s webom dobre pracovalo, aby sme mohli vyhodnocovať jeho návštevnosť a prípadne Vám uľahčili návrat k nám pomocou presne cielenej reklamy. Podľa zákona niektoré typy cookies môžeme ukladať iba s Vašim súhlasom.