Menu

Kategórie

Vyhľadávam

Produkty

Vyhľadávam
Kategórie produktov
Ložiská Ložiská
Hydraulika Hydraulika
Spojovací materiál Spojovací materiál

ZKL

ZKL
Ložiská ZKL dodávame do všetkých odborov priemyslu už od roku 1992.

ZKL je najväčší výrobca veľkorozmerových súdkových, špeciálnych a delených ložísk v strednej Európe.

Koncern ZKL vznikol integráciou českého ložiskového priemyslu s viac ako šesťdesiatročnou tradíciou, zaisťujúcou výskum, vývoj, výrobu a predaj ložísk ZKL. Vznik koncernu je datovaný k 1.7.1999.

ZKL je certifikovaný podľa EN ISO 9001:2000, dodávatelia pre automobilový priemysel podľa ISO/TS 16 949:2002.

IMG_7975-small-ZKL.jpg

História koncernu ZKL

Akciová spoločnosť ZKL, a. s. integruje českých ložiskových výrobcov vyrábajúcich ložiská pod ochrannou známkou ZKL. Založená bola v roku 1999 ako čisto česká súkromná spoločnosť integrujúca tri výrobné podniky, a to spoločnosť ZKL Brno, a.s., spoločnosť ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. a spoločnosť ZKL Hanušovice, a.s., ďalej potom špecializované spoločnosti ZKL Výskum a vývoj, a.s. a ZKL Bearings CZ, a.s. Výroba každej z týchto spoločností má svoju dlhú históriu, ku ktorej sa hlásime a vychádzajúc z týchto tradícií, zaisťujú výrobné podniky kontinuitu vývoja a výroby odboru valivých ložísk ZKL v Českej republike.

Práve kontinuita vývoja a výroby ložísk ZKL je považovaná za dôležitý faktor, ktorý je zdrojom poznania a skúseností, pozitívnym spôsobom ovplyvňujúcim dynamiku rozvoja firmy v súčasnosti. Z toho dôvodu je vhodné spomenúť niektoré dôležité historické míľniky.

1921

 • Boli vyrobené prvé valivé ložiská na území našej republiky v závodoch Fichtl a Sachs v Perštejne nad Ohří. Perštejnská fabrika bola pôvodne postavená ako tkáčovňa. Tú kúpil roku 1911 Dr. Emil Sachs zo Schveinfurtu a dal budovy prestavať pre strojársku výrobu. Prvými výrobkami boli voľnobežky do bicyklov. Vzhľadom na stúpajúcu výrobu v materskom závode vo Schveinfurte, bola v roku 1921 do Perštejna presunutá výroba ložiskových guličiek a o dva roky neskôr sa výrobný sortiment rozšíril o valivé ložiská. Túto výrobu prevzala roku 1930 firma SKF a v jej majetku zostala až do roku 1948, kedy bola továreň v Perštejne nad Ohří odkúpená štátom. Závod v Klášterci nad Ohří bol vybudovaný počas druhej svetovej vojny, v roku 1943, nemeckou firmou SUMAG, na výrobu vojnového materiálu pre letecký priemysel. V rokoch 1945 – 49 sa podnik dostal pod národnú správu a mal značne variabilný výrobný program. Roku 1949 bol začlenený do národného podniku TOS Holoubkov ako pobočný závod zameraný na výrobu sústruhov a rámových okružných píl. Od 1. januára 1952 nasledovalo pridruženie pod ZPS Brno – Líšeň. V tomto roku sa uzavrel program výroby obrábacích strojov a pre veľký nárast potreby ložísk a nedostatok priestoru v perštejnskom závode, bola ložisková výroba preložená do Kláštorca na Ohří. Počnúc rokom 1953 sa tu vyrábajú výhradne ložiská a podnik, ku ktorému bol pripojený závod v Perštejne nad Ohří, dostal názov ZKL, n. p. Klášterec nad Ohří.

1947

 • Založenie ložiskového závodu v Brne – Líšni a zahájenie výroby prvých 28 typorozmerov guličkových ložísk.

1948

 • Boli vyrobené prvé guličky.

1950 – 64

 • Výstavba ložiskových závodov v Českej a Slovenskej republike.

1953

 • Založenie Výskumného ústavu pre valivé ložiská v Brne. Neustála potreba nových druhov ložísk a zvyšujúce sa požiadavky na technickú úroveň v oblasti technológie, konštrukcie a kvality, dali podnet na vybudovanie výskumného ústavu ZKL VÚVL, z ktorého sa dnes odčlenil ZKL-Výskum a vývoj, a. s., so sídlom v Brne. Vývoj v osemdesiatych rokoch ovplyvnilo rozhodnutie štátnych orgánov produkciu ložísk špecializovať. V spolupráci s Výskumným ústavom valivých ložísk boli zavedené do výroby nové typové rady a vývoj aj výroba sa zamerali aj na špeciálne ložiská atypických rozmerov pre koľajové vozidlá, stavebné stroje, hutnícky a banský priemysel a na veľkorozmerové ložiská.

1954

 • Registrácia ochrannej známky „ZKL“. Ochranná známka je registrovaná v 53 krajinách sveta. Oprávnenie používať známku ZKL majú akciové spoločnosti koncernu ZKL.

1959 – 60

 • V závere šesťdesiatych rokov bola v Klášterci zavedená vlastná výroba guličiek. Presunutie výroby z Perštejna a jej rozšírenie zapríčinilo rozsiahlu výstavbu výrobných hál na začiatku sedemdesiatych rokov. Od roku 1965 bol podnik začlenený pod generálne riaditeľstvo ZVL a neskôr pod koncern so sídlom v Považskej Bystrici.

1990

 • Po roku 1990 bol koncern zrušený a zo ZKL Klášterec nad Ohří bola vytvorená samostatná akciová spoločnosť, ktorej stopercentným vlastníkom zostal štát. Hospodárske zmeny viedli v rámci brnianskeho Zetoru k oddeleniu ložiskovej výroby od traktorovej a neskôr k zriadeniu samostatného subjektu na výrobu súdkových ložísk - ZKL Brno, a. s. Táto spoločnosť sa v roku 1998 stala väčšinovým vlastníkom ZKL Klášterec nad Ohří, a. s. tiež VTL Hanušovice, dnes ZKL Hanušovice, a. s. Pôvodné továrenské budovy v Hanušoviciach boli postavené ako práčovňa. Strojárenskej výrobe sa tu venujú od roku 1957, kedy sa závod zlúčil s Karosou Vysoké Mýto. O rok neskôr sa firma stala pobočným závodom výrobcu traktorov a ložísk - Zetoru Brno a bola tu spustená výroba traktorových dielov. Výrobný program reprezentovali diskové brzdy, tlmiče výfukov, závesy pre jednonápravový náves a široký sortiment vzduchových a hydraulických rúrok. Na prepad výroby traktorov po roku 1990 reagovala firma zásadnými zmenami vo výrobnom programe.

1993 – 96

 • Rozdelenie a privatizácia ložiskových závodov. Po privatizácii v roku 1996 sa vlastníkom sto percent akcií stala Konsolidačná banka Praha, ktorá o dva roky neskôr uzavrela zmluvu o prevode cenných papierov na spoločnosť ZKL Brno. História brnianskej výroby ložísk je o niečo mladšia. Na jej začiatku stálo rozhodnutie o zavedení kompletnej výroby valivých ložísk v bývalom Československu, ktoré padlo v roku 1947. Ešte toho istého roku bola nadviazaná spolupráca novo sa tvoriaceho závodu v rámci Zbrojovky Brno - Líšeň s anglickou firmou Hoffmann. Tým sa vytvorila základňa pre rozvoj výroby ložísk nielen v Brne, ale v celej republike. Napriek problémom, ktoré priniesol politický obrat v roku 1948, bola ešte v tomto roku zaistená produkcia 28 druhov ložísk. K 1.1.1950 bol zriadený nový podnik: Závod presného strojárstva Brno - Líšeň, ku ktorému sa postupne pričlenili pobočné závody v Klášterci nad Ohří, Dolných Mecholupách av Kysuckom Novom Meste. Vo všetkých závodoch vtedajšej ČSR sa v tom čase vyrábalo 155 typov ložísk. Od roku 1953 niesla táto výrobno-hospodárska jednotka názov ZKL, od roku 1976 Zetor. V rokoch 1959-60 prebiehalo zavádzanie výroby kuželíkových ložísk v Prešove, v rokoch 1961-63 bol vybudovaný ložiskový závod v Skalici. Ďalšia časť výroby sa presunula do Blanických strojární Vlašim a výroba kuželíkov do Považských strojární v Považskej Bystrici. V rokoch 1965 - 1980 bola z brnenského závodu delimitovaná výroba ďalších 217 druhov ložísk.

1995

 • Nadviazala spoluprácu s automobilovým koncernom VW na dodávky presne tvarovaných rúrok. Po pripojení ku koncernu ZKL bola do Hanušovíc čiastočne presunutá výroba súdkov pre súdkové ložiská vyrábané v ZKL Brno, a. s. Podporu výroby ložísk zabezpečuje od apríla 1999 ZKL Náradie, a. s. v Klášterci nad Ohří. Zameranie tejto akciovej spoločnosti je jednoznačné: konštrukcia a výroba nástrojov a náradia na trieskové obrábanie na špeciálnych strojoch, lisovacie nástroje a nástroje na výrobu komponentov pre automobilový priemysel.

1999

 • Založenie konsolidovanej skupiny výrobcov valivých ložísk v Českej republike, koncernu ZKL so sídlom v Brne. Počas deväťdesiatych rokov boli slovenské závody s ložiskovým výrobným programom v rámci rozdelenia republiky od českých výrobcov odtrhnuté a ostatní producenti ložísk v Českej republike väčšinou zmenili výrobný program. Koncernová spoločnosť ZKL, ktorá bola založená k 1. 7. 1999, tak združuje všetkých rozhodujúcich výrobcov ložísk v Českej republike.

2002

 • Získanie ocenenia „Zlatá medaila“ pre súdkové ložiská, rad 222, 223 na MSV Brno.

2006

 • Je registrovaný v 8 krajinách priemyselný vzor Krabička pre ložiská ZKL.

2006

 • Získanie ocenenia „Zlatá medaila“ pre ložiská pre vibračné zariadenia na MSV Brno.

2006

 • Získanie ocenenia „Cena veľtrhu“ pre inovované axiálne súdkové ložiská s plechovou klietkou na MSV Nitra

2006 – 08

 • Vybudované nové Školiace stredisko ZKL, ktoré sa zameriava najmä na základné a pokročilé technické školenia pre zamestnancov ZKL a rovnako tak pre obchodných partnerov, aby bolo zaistené pravidelné zlepšovanie ich kvalifikácie.

2007

 • Bola registrovaná nová ochranná známka „NEW FORCE“ vrátane novej krabičky pre ložiská „NEW FORCE“, teraz sa ochranná známka registruje v ostatných krajinách.

2008

 • Začlenenie spoločnosti ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. do koncernu ZKL na základe právoplatného rozhodnutia súdu o vrátení podniku ZKL Klášterec nad Ohří do koncernu ZKL.

2009

 • Získanie ocenenia „Najlepší výrobok“ pre ložiská ZKL New Force na MSV Brno.

2009

 • Získanie ocenenia Výročná cena ACRI – Asociácia českého železničného priemyslu v kategórii „Komponenty“.

 

V súčasnej dobe je koncern ZKL štruktúrovaný tak, aby mohol efektívne rozvíjať a posilňovať svoju konkurencieschopnosť v porovnaní s poprednými svetovými výrobcami ložísk, tzn. disponuje konštrukčne vývojovou základňou, dostatočnými výrobnými kapacitami, vzdelanými a kvalifikovanými zamestnancami a dynamicky sa rozvíjajúcou predajnou sieťou, ktorá je tvorená sieťou predajných zástupcov menovaných pre každé teritórium, s ohľadom na špecifické podmienky každého národného trhu.

SpinnerČekejte
Táto webová stránka používa cookies
Aby sme Vám dopriali čo najlepšie používanie nášho webu, ukladáme do Vášho prehliadača malé súbory - cookies. Tie slúžia na to, aby sa Vám s webom dobre pracovalo, aby sme mohli vyhodnocovať jeho návštevnosť a prípadne Vám uľahčili návrat k nám pomocou presne cielenej reklamy. Podľa zákona niektoré typy cookies môžeme ukladať iba s Vašim súhlasom.